Een puur visavontuur met een visgids

Vissen vanuit de kayak of met een boot met een visgids

privacy

Privacyverklaring

Kayakfisher is de handelsnaam van de eenmanszaak van Frans Boonstra. Deze onderneming is gevestigd in Oudega (Swf) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70157340 onder de naam Kayakfisher.

In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens ik verzamel en verwerk en voor welke doelen ik deze persoonsgegevens gebruik in het kader van mijn eenmanszaak. Daarnaast leest u in deze privacyverklaring ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Cookies / website
Mijn website www.visgidsfrans verzamelt geen persoonsgegevens.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Ik verwerk (mogelijk) de hierna genoemde persoonsgegevens van u wanneer u mij belt, schrijft, een e-mail stuurt, een app stuurt of het reactie-formulier invult op de website: www.visgidsfrans.

1.2 Ik verzamel (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

A. voorletters en achternaam;
B. geboortedatum;
C. adres;
D. e-mailadres;
E. telefoonnummer;
F. leeftijd;
G. geslacht;
H. rekeningnummer(s);
I. gegevens over afspraken en deelname aan een vistrips of ander evenement dat ik organiseer;
J. foto’s van deelnemers aan vistrips of andere evenementen die ik organiseer of mede organiseer.

1.3 Ik kan de genoemde persoonsgegevens gebruiken om:

• overeenkomsten tussen u en mij voor te bereiden en uit te voeren;
• contact met u op te nemen over een visdag of ander evenement;
• contact met u op te nemen als een geplande visdag niet door kan gaan bijvoorbeeld door slecht weer of een calamiteit;
• uw gegevens te gebruiken voor het aanschaffen van een schriftelijke toestemming (visvergunning);
• een door u bestelde aanvullende dienst of product te leveren;
• te voldoen aan mijn wettelijke administratieve verplichtingen voor de Belastingdienst;
• ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van strafbaar handelen;
• foto’s worden gemaakt om die naar u toe te sturen als herinnering aan een vistrip of ander evenement waaraan u heeft deelgenomen. Foto’s kunnen na mondelinge instemming van u, ook worden geplaatst op één van mijn websites, mijn Facebookpagina of in andere promotiemiddelen.

2. RECHT OP INZAGE, WIJZIGING, VERWIJDERING EN BEZWAAR

2.1 U heeft recht op inzage, rectificatie (aanpassing) of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u heb ontvangen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een verwerker. Een verwerker is een ander persoon of bedrijf die/dat in mijn opdracht bepaalde werkzaamheden uitvoert.

2.2 Ook heeft u het recht om de door u aan mij verstrekte gegevens te laten overdragen aan u zelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik zal u dan vragen om u te legitimeren voordat ik dit doe om te controleren of het gaat om uw eigen persoonsgegevens.

2.3 Voor meer informatie over de wijze waarop ik persoonsgegevens van u verwerk en het gebruik maken van uw rechten kunt u contact opnemen met mij via telefoonnummer +31 (0)6 237 96 825 of via de e-mail: boonstfj@xs4all.nl.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Ik zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden die zijn opgenomen onder punt 1.3.

3.2 Ik tref passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Ik heb bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

• de computer die ik gebruik is beveiligd met beveiligings-software en een wachtwoord;
• ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten;
• derden die uw persoonsgegevens krijgen zijn verplicht om deze gegevens geheim te houden.

4. DERDEN

4.1 Ik kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

• de hengelsportvereniging waarvan u heeft aangegeven lid te willen worden om in het bezit te komen van een VISpas;
• Sportvisserij Nederland als u en ik in overleg besluiten om voor u een MeeVISpas aan te vragen bij Sportvisserij Nederland;
• leveranciers die een product aan u leveren dat u via mij heeft gekocht;
• derden die voor verzending zorgdragen van een VISpas die u via mij wilt aanschaffen of van bij mij bestelde goederen;
• een collega-visgids als een vistrip of ander evenement in overleg met u samen met deze collega-visgids wordt verzorgd;

4.2 Ik verstrek uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij:

• u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
• dit nodig is voor de uitvoering van de in artikel 1.3 genoemde doelen of;
• ik daartoe wettelijk verplicht ben.

5. BEWAARTERMIJN

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt dan wel op grond van wetgeving is vereist.

6. KLACHTEN
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer +31 (0)623796825 of: boonstfj@xs4all.nl.

Als wij er samen niet uitkomen heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de privacy bescherming.

7. WIJZIGINGEN
Deze privacyverklaring zal soms worden gewijzigd bijvoorbeeld bij wetswijzigingen. Ik raad daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Frans Boonstra, augustus 2019 

© 2024 Een puur visavontuur met een visgids

Theme by Anders Norén